Algemene voorwaarden

DEFINITIES

 1. Ondernemer: Happy Melon Shop V.O.F. gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koop handel onder dossiernummer 76167798.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Happy Melon Shop een overeenkomst sluit of heeft gesloten.
 3. Dienstverlening: het leveren van producten en/of diensten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de ondernemer en de opdrachtgever.
 2. De door de ondernemer gedane aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij anders vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Alle afbeeldingen en specificaties gegeven in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. In het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen
  - de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
  - de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
  - de eventuele kosten voor verzending

 

 DE OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat de opdrachtgever het aanbod van ondernemer heeft aanvaard en de opdracht via elektronische weg is betaald aan de ondernemer. Ondernemer behoudt zich het recht voor een bestelling (tijdelijk) niet uit te voeren totdat de betaling heeft plaatsgevonden.
 2. De opdrachtgever is tot betaling gehouden nadat een bestelling is geplaatst bij de ondernemer. Betaling dient per omgaande plaats te vinden, tenzij in overeenstemming met ondernemer besteld is op factuurbasis.
  Bestelling op factuurbasis is alleen mogelijk voor bedrijven met een geldig KvK nummer en onder goedkeuring van de ondernemer. De betalingstermijn van bestellingen die op factuurbasis zijn gedaan is betaling binnen 14 dagen.
  Wanneer een bestelling op factuurbasis niet of niet geheel wordt voldaan voor de vervaldatum, ontvangt de opdrachtgever een (elektronische) herinnering waarin nogmaals gelegenheid wordt geboden de factuur te voldoen.
  Bij betaling na de factuurdatum kan 1% rente per maand in rekening worden gebracht.
  Wanneer de factuur door opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na de vervaldatum niet of niet geheel voldaan is, zal de vordering zonder nadere ingebrekestelling ter incasso uithanden worden gegeven. Indien ondernemer genoodzaakt is de vordering uit handen te geven is de opdrachtgever administratiekosten verschuldigd aan ondernemer ten bedrage van €35 (vijfendertig euro) en komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten ten laste van de opdrachtgever.
 3. Vanwege de specifieke en/of gepersonaliseerde eigenschappen in het aanbod van de ondernemer is het herroepingsrecht voor de opdrachtgever 24 uur na aanvaarding van het aanbod en de elektronische betaling aan de ondernemer. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de opdrachtgever zich via elektronische weg richten tot de ondernemer en de gegeven instructies bij herroeping opvolgen.

   

  HERROEPINGSRECHT

  1. Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht zal opdrachtgever via elektronische weg de ondernemer binnen 24 uur op de hoogte stellen gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, ongeacht of dit werkdagen of weekenddagen zijn. De ondernemer zal de opdrachtgever een mail zenden ter bevestiging van de ontvangst van de herroeping van opdrachtgever. De ondernemer zal de gedane betaling aan opdrachtgever retourneren binnen 14 dagen.
   Na 24 uur is herroeping niet meer mogelijk daar de bestelling is klaargezet voor verzending.
  2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen ten gevolge van veranderingen in btw tarieven.
  3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
  4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de ondernemer. Bij druk- of zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product en/of dienst volgens de foutieve prijs te leveren.
  5. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of voorschriften. Het product is geschikt voor normaal gebruik.
  6. De gebruikte materialen zijn voorzien van een kwaliteitscertificering voor kinderspeelgoed. De sieraden bevatten kleine onderdelen en zijn niet geschikt voor kinderen onder de zes jaar.
  7. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
  8. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk/elektronisch gemeld te worden. De ondernemer zal binnen 48 uur na melding door opdrachtgever een elektronische reactie zenden.
  9. Alle aanspraak op garantie vervalt indien:
   - de opdrachtgever de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren.
   - de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de ondernemers en/of op de verpakking zijn behandeld.
   - de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

   

  LEVERING & UITVOERING

  1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De ondernemer zal het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.
  4. Alle levertijden zijn indicatief. Aan eventuele genoemde levertijden kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
  5. Indien levering van het bestelde product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
  6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

   

  BETALING

  1. Voor zover niet anders overeengekomen dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen bij aanvaarding van de overeenkomst te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
  2. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
  3. In geval van wanbetaling heeft de ondernemer het recht, behoudens wettelijke beperkingen, om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

   

  PRIVACY

  1. Door gebruik te maken van de diensten van de ondernemer gaat de opdrachtgever akkoord met het privacybeleid van de ondernemer.
  2. De verstrekte persoonsgegevens door de opdrachtgever worden alleen gebruikt om de opdracht van de opdrachtgever uit te voeren.
  3. De persoonlijke gegevens van de opdrachtgever worden bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn van de belastingdienst.

   

  KLACHTEN

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbare langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

   

  GESCHILLEN

  1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.